„ZAWODOWY EKSPERT – kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju kwalifikacji i wzrostu poziomu zatrudnienia wśród osób powyżej 29 lat z terenu Wielkopolski”

Nr RPWP.06.02.00-30- 0069/15

Projekt realizowany jest przez MROZEK MACIEJ "EKSPERT" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.12.2016 r. – 28.02.2018 r.

Obszar objęty wsparciem: województwo wielkopolskie.

Cel projektu

Podniesienie kwalifikacji przez 40 kobiet i 60 mężczyzn bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia., defaworyzowanych na runku pracy, w tym niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach i w wieku powyżej 50 lat, zamieszkujące na obszarze województwa wielkopolskiego, w ramach zawodów deficytowych i branż rozwojowych dla regionu, a tym samym zwięszkszenie ich aktywności na rynku pracy i poziomu zatrudnienia.

Grupa docelowa

100 (40 kobiet, 60 mężczyzn), Uczestnikiem Projektu może zostać osoba bezrobotna, poszukująca pracy i bierna zawodowo, defaworyzowana na rynku pracy, powyżej 29 roku życia oraz należy co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej.

Wsparcie

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wsparcie w ramach Projektu będzie udzielane w następujących formach:

 1. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla 100 uczestników projektu (4 godziny na 1 osobę)
 2. Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego i psychologa dla 100 uczestników projektu (doradzca zawodowy 3 godziny na 1 osobę) (psycholog 4 godziny na 1 osobę)
 3. Pośrednictwo pracy dla 100 uczestników projektu (5 godzin na 1 osobę)
 4. Kursy kwalifikacyjne dla 100 uczestników projektu.
  Każdy z uczestników projektu weźmie udział w jednym z czterech kursów kwalifikacyjnych w zakresie:
  1. operator maszyn budowlanych, (do wyboru koparko-ładowarki, koparki, ładowarki, spychark) w łącznym wymiarze 202 godzin (25 osób),
  2. spawacz (do wyboru jedna z trzech metod TIG/MAG/MIG) w łącznym wymiarze 101 godzin (25 osób),
  3. magazynier z obsługą wózka jezdniowego w łącznym wymiarze 160 godzin (25 osób),
  4. księgowy w łącznym wymiarze 82 godzin (25 osób).
 5. Płatne staże zawodowe na okres 3 miesięcy dla 40 uczestników projektu
Uczestnikowi Projektu przysługuje:
 1. Pokrycie kosztów Indywidualnego Planu Działania, kompleksowego poradnictwa zawodowego i psychologicznego, pośrednictwa pracy, kursów kwalifikacyjnych oraz staży w tym kosztów:
  • ogranizacji egzaminu zewnętrznego i wydania dokumentów nadających uprawnienia,
  • badań lekarskich, (kursy: Operator Maszyn Budowlanych, Spawacz, Magazynier z Obsługą Wózka Widłowego),
  • odzieży ochronnej, (kursy: Operator Maszyn Budowlanych, Spawacz, Magazynier z Obsługą Wózka Widłowego),
  • ubezpieczenia NNW (kursy i staże),
  • dojazdów.
 2. Stypendium szkoleniowe  w wysokości 6,65 zł brutto za godzinę udziału w szkoleniu, tj. w kwocie nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie;
 3. Stypendium stażowe w kwocie 1750 zł brutto/miesiąc wypłacanej w okresie odbywania stażu tj. przez okres 3 miesięcy

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie:

Uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez 100 osób (40 kobiet, 60 mężczyzn) objętych wsparciem w projekcie, w tym:

 • 47 osób o niskich kwalifikacjach (15 kobiet, 32 mężczyzn),
 • 28 osób długotrwale bezrobotnych (14 kobiet, 14 mężczyzn),
 • 18 osób w wieku 50 lat i więcej (6 kobiet, 12 mężczyzn),
 • 5 osób z niepełnosprawnościami (3 kobiety, 3 mężczyzn).
Projekt zakłada efektywność zatrudnieniową na poziomie co najmniej 35%.

Planowane produkty:

Wsparciem w programie objętych zostanie 100 osób (40 kobiet, 60 mężczyzn) pozostających bez pracy, w tym:
 • 47 osób o niskich kwalifikacjach (15 kobiet, 32 mężczyzn),
 • 28 osób długotrwale bezrobotnych (14 kobiet, 14 mężczyzn),
 • 18 osób w wieku 50 lat i więcej (6 kobiet, 12 mężczyzn),
 • 5 osób z niepełnosprawnościami (3 kobiety, 3 mężczyzn).
Z indywidualnego poradnictwa zawodowego i psychologicznego, pośrednictwa pracy i kursów kwalifikacyjnych skorzysta 100 osób (40 kobiet, 60 mężczyzn). W stażach weźmie udział 40 osób.

Wartość projektu: 942 281,25 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 800 939,06 PLN
Dotacja celowa z budżetu krajowego: 94 227,19 PLN

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu

„ZAWODOWY EKSPERT – kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju kwalifikacji i wzrostu poziomu zatrudnienia wśród osób powyżej 29 lat z terenu Wielkopolski” Nr RPWP.06.02.00-30- 0069/15

Nabór będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych w biurze projektu.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

 1. jest osobą pozostającą bez pracy (bezrobotną lub bierną zawodowo),
 2. jest osobą defaworyzowaną na rynku pracy,
 3. w chwili przystąpienia do Projektu ma ukończone co najmniej 30 lat,
 4. zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego.
Oraz należy do co najmniej jednej z następujących grup:
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające powyższe kryteria zapraszamy do wypełnienia formularz zgłoszeniowego on-line lub do kontaktu z pracownikiem Biura Projektu.

Z przyjemnościa odpowiemy na wszystkie pytania.

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

UDZIAŁ W KURSACH JEST BEZPŁATNY!

Procedura rekrutacji:

 1. Nabór rozpocznie się 01.12.2016 r. i będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników. Informacja o zawieszeniu naboru zostanie zamieszczona w Biurze Projektu oraz opublikowana na stronie internetowej Projektu. Zgłoszenia, które napłyną po zawieszeniu naboru będą przyjmowane a Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne i kryteria dostępu będą umieszczani na listach rezerwowych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych.
 3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu.
 4. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny i kompletny.
 5. Procedura rekrutacji obejmuje nastepujące etapy:
  1. złożenie podpisanego na każdej stronie przez Kandydata/Kandydatkę Formularza zgłoszeniowego z wymaganymi załącznikami (jeśli dotyczy),
  2. wypełnienie ankiety preferencji zawodowych,
  3. weryfikacja spełniania kryteriów formalnych, kryteriów kwalifikowalności,
  4. utworzenie list Uczestników Projektu 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
  5. poinformowanie Kandydata/Kandydatki o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie (telefonicznie lub mailowo) nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu,
  6. podpisanie Umowy szkoleniowej.
 6. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
  1. dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Projektu, przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu lub drogą elektroniczną w formie skanu dokumentów na adres e-mail: biuro@ekspert-szkolenia.pl,
  2. w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną konieczne jest dostarczenie do Biura Projektu oryginałów przesłanych dokumentów najpóźniej do dnia podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie,
  3. kandydaci posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą wypełnić Formularz zgłoszeniowy telefonicznie za pośrednictwem pracownika Biura Projektu- na podstawie wywiadu telefonicznego. Wypełniony w ten sposób Formularz zgłoszeniowy wraz z wydrukowanym Regulaminem pracownika Biura Projektu prześle Kandydatowi do zatwierdzenia i podpisu. W wyznaczonym terminie Kandydat ma obowiązek odesłania podpisanego Formularza zgłoszeniowego (wraz z wymaganymi załącznikami- jeśli dotyczy) Brak wpływu wymienionych dokumentów do Biura Projektu w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z odrzuceniem kandydatury.
  4. załączniki do Formularza zgłoszeniowego obligatoryjnie dołączają osoby z niepełnosprawnościami (kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem.
  5. w przypadku stwierdzenia przez pracownika Biura Projektu braków formalnych w złożonych dokumentach zgłoszeniowych, Kandydat/ Kandydatka ma możliwość uzupełniania braków lub poprawy błędów w terminie 3dni roboczych od dnia przekazania informacji o konieczności uzupełnienia/poprawy przesłanej dokumentacji. Uzupełnienie możliwe jest jedynie w przypadku: niewypełnionego pola w formularzu, braku parafki lub podpisu, braku co najmniej jednej strony w formularzu, braku jednego lub wszystkich załączników. Poprawa błędów , może dotyczyć wyłącznie błędów pisarskich. W przypadku, gdy nie nastąpi prawidłowe uzupełnienie braków/błędów w wyznaczonym terminie , Formularz zgloszeniowy zostaje odrzucony.
  6. w celu potwierdzenia danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty.
  7. przedłożyć do wglądu dowód osobisty.
 7. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie będzie decydowało:
  1. spełnienie kryteriów formalnych – czytelnie i kompletnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy, podpisany imieniem i nazwiskiem z wymaganymi załącznikami,
  2. spełnienie kryteriów dostępu wymienionych w § 4. pkt 1,
  3. liczba punktów uzyskanych za kryteria dodatkowe, tj.:
   • osoby o niskich kwalifikacjach – 1pkt.,
   • osoby długotrwale bezrobotne – 1pkt.,
   • osoby niepełnosprawne – 1 pkt.,
   • osoby powyżej 50 r.ż. – 1 pkt..
 8. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów oraz zostanie. W przypadku takiej samej liczby punktów będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, spełniające kryteria dostępu i kryteria formalne, zostaną wpisane na listę rezerwową i będą kwalifikowane według ww. kryteriów w przypadku rezygnacji Uczestników Projektu lub braku zgody lekarza na wykonywanie zawodu.
 9. W przypadku wystąpienia zagrożenia nie osiągnięcia wskaźników ilościowych założonych w Projekcie opisanych w § 3 pkt 4 niniejszego regulaminu Projektodawca zastrzega, że w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby spełniające kryterium odnoszące się do wskaźników ilościowych.

Dokumenty rekrutacyjne


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - (word)


 

Informacje zostaną zamieszczone wkrótce.
©2019 Mrozek Maciej Ekspert. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez JoomShaper.

Search