Kształcenie zawodowe

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

"Kształcenie zawodowe"

Projekt realizowany jest przez MROZEK MACIEJ "EKSPERT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 - 31.12.2020

Obszar objęty wsparciem: województwo łódzkie

Cel projektu

Nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych „Kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych” przez 200 osób (20 Kobiet, 180 Mężczyzn) stanowiących grupę docelową projektu, uzyskane poprzez ich udział w szkoleniach (prawo jazdy kat. C i C+E oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona przewozu rzeczy) i egzaminach przeprowadzonych w okresie realizacji projektu, tj. 01.01.2019 - 31.12.2020

Grupa docelowa

Osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych – 200 osób (20 K, 180 M) fizycznych, które uczą się / pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Specyfika

W projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami, jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń i otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu.

Wsparcie

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wsparcie w ramach Projektu będzie udzielane w formie kursów zawodowych ogólnych dla 200 Uczestników Projektu  pozwalających na uzyskanie uprawnień: kierowcy samochodu ciężarowego (prawo jazdy kat. C) wraz z przyczepą (prawo jazdy kat. C+E) oraz kursem kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej (uprawnienia do przewozu rzeczy).

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie:

 • uzyskanie kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 172 osób,
 • uczestniczenie w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 200 osób.
Planowane produkty:
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje – 172 osób.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu to SZKOLENIA zawierające:

 • kurs na prawo jazdy kat. C;
 • kurs na prawo jazdy kat. C+E;
 • kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej.

 

Wartość projektu: 813 406,25 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 691 395,31 PLN
Dotacja celowa z budżetu krajowego: 40 670,31 PLN

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

Biuro Projektu: ul. Dworcowa 2A, 26-300 Opoczno
Numer kontaktowy: 880 588 333

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu
„Kształcenie zawodowe”
Nabór będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych w biurze projektu.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

 1. jest osobą dorosłą,
 2. jest zainteresowana z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 3. uczy się / pracuje lub zamieszkuje na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami, jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń i otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu (jeśli dotyczy).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające powyższe kryteria zapraszamy do wypełnienia formularz zgłoszeniowego on-line lub do kontaktu z pracownikiem Biura Projektu.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

UDZIAŁ W KURSACH JEST BEZPŁATNY!

Biuro Projektu: ul. Dworcowa 2A, 26-300 Opoczno
Numer kontaktowy: 880 588 333


Procedura rekrutacji:

 1. Nabór rozpocznie się  01.06.2019 r i będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników. Informacja o zawieszeniu naboru zostanie zamieszczona w Biurze Projektu oraz opublikowana na stronie internetowej Projektu. Zgłoszenia, które napłyną po zawieszeniu naboru będą przyjmowane a Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne i kryteria dostępu będą umieszczani na listach rezerwowych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych.
 3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu.
 4. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny i kompletny.
 5. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
  • złożenie podpisanego na każdej stronie przez Kandydata/Kandydatkę Formularza zgłoszeniowego z wymaganymi załącznikami (jeśli dotyczy),
  • wypełnienie ankiety preferencji zawodowych, załączenie kserokopii posiadanego prawa jazdy,
  • weryfikacja spełniania kryteriów formalnych, kryteriów kwalifikowalności oraz wymagań dotyczących kandydatów na kursy prawa jazdy kat. C i C+E, decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie wydana przez Koordynatora Projektu,
  • utworzenie list Uczestników Projektu 7dni przed rozpoczęciem szkolenia,
  • poinformowanie Kandydata/Kandydatki o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie (telefonicznie lub mailowo) nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu,
  • podpisanie Umowy szkoleniowej.
 1. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
  1. dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Projektu, przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu lub drogą elektroniczną w formie skanu dokumentów na adres e-mail: ksztalceniezawodowe@ekspert-szkolenia.pl,
  2. w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną konieczne jest dostarczenie do Biura Projektu oryginałów przesłanych dokumentów najpóźniej do dnia podpisania Umowy szkoleniowej,
  3. załączniki do Formularza zgłoszeniowego obligatoryjnie dołączają osoby pracujące (zaświadczenie o zatrudnieniu), osoby z niepełnosprawnościami (kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem lub inny dokument poświadczający stan zdrowia) oraz osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji Urzędu Pracy (zaświadczenie wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych),
  4. zaświadczenie o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych powinno być aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 7 dni przed datą złożenia Formularza zgłoszeniowego,
  5. w celu potwierdzenia danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty.
 2. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie będzie decydowało:
  1. spełnienie kryteriów formalnych – czytelnie i kompletnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy, podpisany imieniem i nazwiskiem z wymaganymi załącznikami,
  2. spełnienie kryteriów dostępu wymienionych w § 4. pkt 1,
  3. liczba punktów uzyskanych za kryteria dodatkowe, tj.:
   • osoby z niepełnosprawnościami – bezwarunkowe pierwszeństwo jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń oraz otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu,
   • osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym i niższym – 1 pkt.
 1. Do projektu będą zakwalifikowane osoby według kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dla osób spełniających kryterium dodatkowe. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, spełniające kryteria dostępu i kryteria formalne, zostaną wpisane na listę rezerwową i będą kwalifikowane według ww. kryteriów w przypadku rezygnacji Uczestników Projektu lub braku zgody lekarza na wykonywanie zawodu.
 2. W przypadku wystąpienia zagrożenia nie osiągnięcia wskaźników ilościowych założonych w Projekcie opisanych w § 3 pkt 4 niniejszego regulaminu Projektodawca zastrzega, że w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby spełniające kryterium odnoszące się do wskaźników ilościowych.

Dokumenty rekrutacyjne


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - (word)

Data dodania: 01.06.2019 r.


Ankieta preferencji zawodowych - (word)

Data dodania: 01.06.2019 r.


Formularz zgłoszeniowy - (word)

Data dodania: 01.06.2019 r.


Zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika - (word)

Data dodania: 01.06.2019 r.


Harmonogram udzielanego wsparcia

Harmonogram z programem szkolenia - Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach projektu „Kształcenie Zawodowe” - Grupa 1 (PDF)

Data aktualizacji: 22.06.2020 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach projektu „Kształcenie Zawodowe” - Grupa 2 (PDF)

Data aktualizacji: 03.08.2020 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach projektu „Kształcenie Zawodowe” - Grupa 3 (PDF)

Data aktualizacji: 21.08.2020 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach projektu „Kształcenie Zawodowe” - Grupa 4 (PDF)

Data aktualizacji: 25.05.2020 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach projektu „Kształcenie Zawodowe” - Grupa 5 (PDF)

Data aktualizacji: 28.08.2020 r.


 Harmonogram z programem szkolenia - Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach projektu „Kształcenie Zawodowe” - Grupa 6 (PDF)

Data aktualizacji: 06.07.2020 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach projektu „Kształcenie Zawodowe” - Grupa 7 (PDF)

Data aktualizacji: 02.11.2020 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach projektu „Kształcenie Zawodowe” - Grupa 8 (PDF)
Data aktualizacji: 02.11.2020 r


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach projektu „Kształcenie Zawodowe” - Grupa 9 (PDF)
Data aktualizacji: 02.11.2020 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach projektu „Kształcenie Zawodowe” - Grupa 10 (PDF)
Data aktualizacji: 02.11.2020 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C gr. 1 (PDF)

Data aktualizacji: 28.11.2019 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C gr. 2 (PDF)

Data aktualizacji: 01.12.2019 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C gr. 3 (PDF)

Data aktualizacji: 04.05.2020 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C gr. 4 (PDF)

Data aktualizacji: 30.04.2020 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C gr. 5 (PDF)

Data aktualizacji: 04.05.2020 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C gr. 6 (PDF)
Data aktualizacji: 18.07.2020 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C gr. 7 (PDF)
Data aktualizacji: 20.08.2020 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C gr. 8 (PDF)
Data aktualizacji: 22.08.2020 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C gr. 9 (PDF)
Data aktualizacji: 01.09.2020 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C gr. 10 (PDF)
Data aktualizacji: 01.09.2020 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C+E gr. 1 (PDF)

Data aktualizacji: 25.03.2020 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C+E gr. 2 (PDF)

Data aktualizacji: 12.08.2020 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C+E gr. 3 (PDF)

Data aktualizacji: 12.08.2020 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C+E gr. 4 (PDF)

Data aktualizacji: 29.06.2020 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C+E gr. 5 (PDF)

Data aktualizacji: 14.08.2020 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C+E gr. 6 (PDF)

Data aktualizacji: 06.09.2020 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C+E gr. 7 (PDF)

Data aktualizacji: 15.09.2020 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C+E gr. 8 (PDF)

Data aktualizacji: 15.09.2020 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C+E gr. 9 (PDF)

Data aktualizacji: 15.09.2020 r.


Harmonogram z programem szkolenia - Kurs prawa jazdy kategorii C+E gr. 10 (PDF)

Data aktualizacji: 15.09.2020 r.


 

 

Mrozek Maciej EKSPERT


Adres biura: ul. Fordońska 353
85-766 Bydgoszcz
NIP: 554-187-55-86

biuro@ekspert-szkolenia.pl

©2023 Mrozek Maciej Ekspert. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez JoomShaper.

Search