„KIEROWCA - zawodem niezbędnym łódzkich kadr gospodarki”

Projekt realizowany jest przez MROZEK MACIEJ "EKSPERT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.11.2016 r. – 31.10.2018 r.

Obszar objęty wsparciem: województwo łódzkie.

Cel projektu

Dostosowanie kwalifikacji zawodowych 100 osób dorosłych (10 kobiet, 90 mężczyzn) z obszaru województwa łódzkiego do potrzeb lokalnego rynku pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu.

Grupa docelowa

Osoby dorosłe (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą):

 • zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 • z obszaru województwa łódzkiego (uczą się / pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
 • z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym,
 • w tym również osoby z niepełnosprawnościami.
W projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami, jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń i otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu kierowcy. Osoby z niepełnosprawnościami będą objęte w procesie rekrutacji bezwarunkowym pierwszeństwem.

Do udziału w kursach prawa jazdy kat. C, D mogą zostać zakwalifikowani wyłącznie Uczestnicy, którzy posiadają ważne prawo jazdy kat. B oraz osiągną minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii w dniu odbioru uprawnień (21 lat w przypadku kursu prawa jazdy kat. C lub 24 lata w przypadku kursu prawa jazdy kat. D).

 

Wsparcie

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wsparcie w ramach Projektu będzie udzielane w następujących formach:

 1. kursy zawodowe ogólne realizowane w okresie 11.2016 r. - 10.2018 r. dla 100 Uczestników Projektu obejmujące 10 cykli szkoleń pozwalających na uzyskanie uprawnień:
  • kierowcy samochodu ciężarowego (prawo jazdy kat. C) wraz z kursem kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej (uprawnienia do przewozu rzeczy) – 8 grup x 10 osób,
  • kierowcy autobusu (prawo jazdy kat. D) wraz z kursem kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej (uprawnienia do przewozu osób) – 2 grupy x 10 osób,
 2. kursy zawodowe specjalistyczne realizowane w okresie 02.2017 r. - 10.2018 r. dla 60 Uczestników Projektu, którzy nabyli uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym w ramach kursów ogólnych, obejmujące 6 cykli szkoleń pozwalających na uzyskanie dodatkowych uprawnień:
  • do przewozu materiałów niebezpiecznych rozszerzonych o cysternę (ADR) – 2 grupy x 10 osób,
  • do obslugi dźwigu samochodowgo (HDS) – 2 grupy x 10 osób,
  • kierowcy ciągnika siodłowego (kat. C+E) – 2 grupy x 10 osób.

 

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie:

 • uzyskanie kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez 100 osób (10 K, 90 M),
 • uzyskanie kwalifikacji w ramach zawodu kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu przez 100 osób (10 K, 90 M),
 • uzyskanie dodatkowe kwalifikacje transportowe w ramach kierowcy samochodu ciężarowego przez 54 osób (4 K, 50 M).
Planowane produkty:
 • 100 osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie (10 K, 90 M),
 • 100 osób, które ukończą zawodowe szkolenia kierowców samochodów ciężarowych lub autobusów (10 K, 90 M),
 • 60 osób, które ukończą dodatkowe szkolenia transportowe w ramach kierowcy samochodu ciężarowego (5 K, 55 M),
 • 100 osób z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym, uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie (10 K, 90 M).

 

Wartość projektu: 776 655,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 660 156,75 PLN
Dotacja celowa z budżetu krajowego: 38 323,75 PLN

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu
„KIEROWCA - zawodem niezbędnym łódzkich kadr gospodarki”
Nabór będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych w biurze projektu.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

 1. jest osobą dorosłą,
 2. jest zainteresowana z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 3. posiada wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne (osoba o niskich kwalifikacjach),
 4. uczy się / pracuje lub zamieszkuje na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 5. nie prowadzi działalności gospodarczej.
W projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami, jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń i otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu (jeśli dotyczy).

Do udziału w kursach prawa jazdy kat. C, D mogą zostać zakwalifikowani wyłącznie Uczestnicy, którzy posiadają ważne prawo jazdy kat. B oraz osiągną minimalny wiek wymagany do kierowania pojazdami odpowiedniej kategorii w dniu odbioru uprawnień (21 lat w przypadku kursu prawa jazdy kat. C lub 24 lata w przypadku kursu prawa jazdy kat. D).

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające powyższe kryteria zapraszamy do wypełnienia formularz zgłoszeniowego on-line lub do kontaktu z pracownikiem Biura Projektu.

Z przyjemnościa odpowiemy na wszystkie pytania.

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

UDZIAŁ W KURSACH JEST BEZPŁATNY!

Procedura rekrutacji:

 1. Nabór rozpocznie się 01.11.2016 r. i będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników. Informacja o zawieszeniu naboru zostanie zamieszczona w Biurze Projektu oraz opublikowana na stronie internetowej Projektu. Zgłoszenia, które napłyną po zawieszeniu naboru będą przyjmowane a Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne i kryteria dostępu będą umieszczani na listach rezerwowych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych.
 3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu.
 4. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny i kompletny.
 5. Procedura rekrutacji obejmuje nastepujące etapy:
  1. złożenie podpisanego na każdej stronie przez Kandydata/Kandydatkę Formularza zgłoszeniowego z wymaganymi załącznikami (jeśli dotyczy),
  2. wypełnienie ankiety preferencji zawodowych, załączenie kserokopii posiadanego prawa jazdy,
  3. weryfikacja spełniania kryteriów formalnych, kryteriów kwalifikowalności oraz wymagań dotyczących kandydatów na kursy prawa jazdy kat. C i D, decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie wydana przez Koordynatora Projektu,
  4. utworzenie list Uczestników Projektu 7dni przed rozpoczęciem szkolenia,
  5. poinformowanie Kandydata/Kandydatki o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie (telefonicznie lub mailowo) nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu,
  6. podpisanie Umowy szkoleniowej.
 6. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
  1. dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Projektu, przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu lub drogą elektroniczną w formie skanu dokumentów na adres e-mail: szkolenia@ekspert.alfa.pl,
  2. w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną konieczne jest dostarczenie do Biura Projektu oryginałów przesłanych dokumentów najpóźniej do dnia podpisania Umowy szkoleniowej,
  3. załączniki do Formularza zgłoszeniowego obligatoryjnie dołączają osoby pracujące (zaświadczenie o zatrudnieniu), osoby z niepełnosprawnościami (kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem lub inny dokument poświadczający stan zdrowia) oraz osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji Urzędu Pracy (zaświadczenie wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych),
  4. zaświadczenie o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych powinno być aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 7 dni przed datą złożenia Formularza zgłoszeniowego,
  5. w celu potwierdzenia danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty.
 7. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie będzie decydowało:
  1. spełnienie kryteriów formalnych – czytelnie i kompletnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy, podpisany imieniem i nazwiskiem z wymaganymi załącznikami,
  2. spełnienie kryteriów dostępu wymienionych w § 4. pkt 1,
  3. liczba punktów uzyskanych za kryteria dodatkowe, tj.:
   • osoby z niepełnosprawnościam – bezwarunkowe pierwszeństwo jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń oraz otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu,
   • kobiety – pierwszeństwo po osobach z niepełnosprawnościami - 20 pkt,
   • osoby pozostające bez pracy – 10 pkt,
   • osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym – 8 pkt,
   • osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym – 2 pkt.
 8. Do projektu będą zakwalifikowane osoby według kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dla osób spełniających kryterium dodatkowe. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, spełniające kryteria dostępu i kryteria formalne, zostaną wpisane na listę rezerwową i będą kwalifikowane według ww. kryteriów w przypadku rezygnacji Uczestników Projektu lub braku zgody lekarza na wykonywanie zawodu.
 9. W przypadku wystąpienia zagrożenia nie osiągnięcia wskaźników ilościowych założonych w Projekcie opisanych w § 3 pkt 4 niniejszego regulaminu Projektodawca zastrzega, że w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby spełniające kryterium odnoszące się do wskaźników ilościowych.

Dokumenty rekrutacyjne


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - (word)

Data dodania: 09.01.2017 r.

Ankieta preferencji zawodowych - (word)

Data dodania: 09.01.2017 r.

Formularz zgłoszeniowy - (word)

Data dodania: 09.01.2017 r.

Zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika - (word)

Data dodania: 09.01.2017 r.


Umowa szkoleniowa


Umowa uczestnictwa - (word)

Załączniki:
 • Załączniki nr 1 i 2 - (word)
 • Załączniki nr 3 - (word)
 • Załączniki nr 4 - (word)

Data dodania: 09.01.2017 r.

Grupa 1 - Kurs prawa jazdy kat. C, C+E i KWP  

Harmonogram zajęć - kurs prawa jazdy kat. C - Grupa 1 (word)

Miejsce realizacji kursu:  Łodź, ul. Wierzbowa 18.

 

Harmonogram zajęć - kurs prawa jazdy kat. C+E - Grupa 1 (word)

Miejsce realizacji kursu:  Łodź, ul. Wierzbowa 18.


Grupa 2 - Kurs prawa jazdy kat. D i KWP.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 03.2017 r.

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu 03.2017 r.

Miejsce realizacji kursu:  Łodź, ul. Wierzbowa 18. 

©2019 Mrozek Maciej Ekspert. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez JoomShaper.

Search