Katalog nowych możliwości

"Katalog nowych możliwości"

Projekt realizowany jest przez MROZEK MACIEJ "EKSPERT" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 2019-09-01 do: 2021-02-28

Obszar objęty wsparciem: województwo śląskie

Cel projektu

Celem głównym projektu są wyższe możliwości zatrudnieniowe 100 osób (60 K i 40 M) uczestniczących w projekcie, uzyskane poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. 01.09.2019 - 2021-02-28 r.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 100 osób  zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 15-29 lat(wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
 • niepracujących (biernych zawodowo, NIE zarejestrowanych w urzędzie pracy),
 • niekształcących się(w trybie dziennym),
 • zamieszkałych na terenie woj. śląskiego

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby zamieszkałe na obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji,
 • osoby zamieszkałe na terenie miast średnich,

Wsparcie

 1. W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:
  Identyfikacja/diagnoza: wstępna identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy-etap rekrutacji.
  Wsparcie obejmie wszystkich uczestników projektu - będą to indywidualne spotkania z DORADCĄ ZAWODOWYM (6 h zegarowe/osobę - 3 spotkania po 2h/spotkanie), które zaowocują IPD (1 IPD/osobę).
 2. Wsparcie szkoleniowe: Szkolenia  zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
 3. 3 do 5- miesięczny staż zawodowy: Wsparcie mające na celu zdobycie doświadczenia zawodowego jest realizowane przede wszystkim w ramach stażu/praktyki zawodowej u konkretnego pracodawcy i dostosowane jest do potrzeb konkretnych pracodawców.
 4. Pośrednictwo pracy– indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, który ma m.in. przedstawiać oferty pracy oraz pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy.

 

Wartość projektu: 1 747 678,08 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 472 943,09 PLN
Dotacja celowa z budżetu krajowego: 187 351,08 PLN

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

BIURO PROJEKTU: 

ul. Karola Darwina 17, 63-600 Jaworzno
czynne jest w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00.

e-mail: katalognowychmozliwosci@ekspert-szkolenia.pl

nr tel. kom. 728 450 304

 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu
„Katalog nowych możliwości”
Nabór będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych w biurze projektu.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

 • w wieku 15-29 lat(wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
 • niepracujących (biernych zawodowo, NIE zarejestrowanych w urzędzie pracy),
 • niekształcących się(w trybie dziennym),
 • zamieszkałych na terenie woj. śląskiego

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby zamieszkałe na obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji,
 • osoby zamieszkałe na terenie miast średnich,

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające powyższe kryteria zapraszamy do wypełnienia formularz zgłoszeniowego on-line lub do kontaktu z pracownikiem Biura Projektu.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

UDZIAŁ W KURSACH JEST BEZPŁATNY!

Procedura rekrutacji:

 1. Nabór rozpocznie się  02.09.2019 r i będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników. Informacja o zawieszeniu naboru zostanie zamieszczona w Biurze Projektu oraz opublikowana na stronie internetowej Projektu. Zgłoszenia, które napłyną po zawieszeniu naboru będą przyjmowane a Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne i kryteria dostępu będą umieszczani na listach rezerwowych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych.
 3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu.
 4. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny i kompletny.
 5. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
  1. złożenie podpisanego na każdej stronie przez Kandydata/Kandydatkę Formularza zgłoszeniowego z wymaganymi załącznikami (jeśli dotyczy),
  2. wypełnienie ankiety preferencji zawodowych, załączenie kserokopii posiadanego prawa jazdy,
  3. weryfikacja spełniania kryteriów formalnych, kryteriów kwalifikowalności, decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie wydana przez Koordynatora Projektu,
  4. utworzenie list Uczestników Projektu 7dni przed rozpoczęciem szkolenia
  5. poinformowanie Kandydata/Kandydatki o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie (telefonicznie lub mailowo) nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu,
  6. podpisanie Umowy szkoleniowej.
 6. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
  1. dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Projektu, przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu lub drogą elektroniczną w formie skanu dokumentów na adres e-mail: katalognowychmozliwosci@ekspert-szkolenia.pl,
  2. w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną konieczne jest dostarczenie do Biura Projektu oryginałów przesłanych dokumentów najpóźniej do dnia podpisania Umowy szkoleniowej,
  3. załączniki do Formularza zgłoszeniowego, osoby z niepełnosprawnościami (kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem lub inny dokument poświadczający stan zdrowia) oraz osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji Urzędu Pracy (zaświadczenie wydane przez właściwy powiatowy urząd pracy o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych),
  4. zaświadczenie o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych powinno być aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 7 dni przed datą złożenia Formularza zgłoszeniowego,
  5. w celu potwierdzenia danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty.
 7. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie będzie decydowało:
  1. spełnienie kryteriów formalnych – czytelnie i kompletnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy, podpisany imieniem i nazwiskiem z wymaganymi załącznikami,
  2. spełnienie kryteriów dostępu wymienionych w § 4. pkt 1,
  3. liczba punktów uzyskanych za kryteria dodatkowe, tj.:
   • są osobami z niepełnosprawnościami, mieszkańcami średnich miast lub obszarów  objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji - 1pkt,
   • posiadają wykształcenie na poziomie ISCED 3 - 2pkt,
   • są byłymi Uczestnikami projektu  z zakresu włączania społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO - 5pk.
 8. Do projektu będą zakwalifikowane osoby według kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem pierwszeństwa dla osób spełniających kryterium dodatkowe. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, spełniające kryteria dostępu i kryteria formalne, zostaną wpisane na listę rezerwową i będą kwalifikowane według ww. kryteriów w przypadku rezygnacji Uczestników Projektu lub braku zgody lekarza na wykonywanie zawodu.
 9. W przypadku wystąpienia zagrożenia nie osiągnięcia wskaźników ilościowych założonych w Projekcie opisanych w § 3 pkt 4 niniejszego regulaminu Projektodawca zastrzega, że w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby spełniające kryterium odnoszące się do wskaźników ilościowych.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. REGULAMIN z dn 31.10.2019 (pdf)

 2. REGULAMIN_ver jednolita 05.05.2020 (pdf)

 3. ANEKS 1 do REGULAMINU KNM (pdf)

 4. REGULAMIN_ver jednolita 25.06.2020 (pdf)

 5. ANEKS 2 do REGULAMINU KNM (pdf)

 6. REGULAMIN_ver jednolita 01.07.2020 (pdf)

 7. ANEKS 3 do REGULAMINU KNM (pdf)

 8. REGULAMIN_ver jednolita 30.07.2020 (pdf)

 9. ANEKS 4 do REGULAMINU KNM (pdf)

 10. REGULAMIN_ver jednolita 01.09.2020 (pdf)

 11. ANEKS 5 do REGULAMINU KNM (pdf)

 12. REGULAMIN z dn 16.12.2020 (pdf)

 13. ANEKS DO REGULAMINU (pdf)

 
DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA:

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_KNM (pdf)

Data aktualizacji: 04.01.2021r. 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 10/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 10/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje po szkoleniu z zakresu„Pracownik biurowy oraz działu HR z elementami sprzedaży” dla uczestników projektu pt. KATALOG NOWYCH MOŻLIWOŚCI nr POWR.01.02.01-24-0192/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę  nr 10/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18 - (PDF)
 2. Załączniki do wypełnienia - (WORD)

Data aktualizacji: 21.09.2020r. 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 09/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 08/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia  „Pracownik rejestracji medycznej, obsługa klienta oraz sprzedaż usług” wraz z egzaminem dla uczestników projektu pt. KATALOG NOWYCH MOŻLIWOŚCI nr POWR.01.02.01-24-0192/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę  nr 09/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18 - (PDF)
 2. załączniki do wypełnienia - (WORD)

Data aktualizacji: 10.09.2020r. 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 08/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 08/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia  „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz uprawnienia elektryczne SEP” wraz z egzaminem dla uczestników projektu pt. KATALOG NOWYCH MOŻLIWOŚCI nr POWR.01.02.01-24-0192/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę  nr 08/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18 - (PDF)
 2. załączniki do wypełnienia - (WORD)

Data aktualizacji: 05.06.2020r. 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 07/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 07/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje po szkoleniu z zakresu „Pracownik biurowy oraz działu HR z elementami sprzedaży  dla uczestników projektu pt. KATALOG NOWYCH MOŻLIWOŚCI nr POWR.01.02.01-24-0192/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę  nr 07/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18 - (PDF)
 2. załączniki do wypełnienia - (WORD)

Data aktualizacji: 17.04.2020r. 


 1. Czy za okres, w którym nie mam możliwości odbywania stażu w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły przysługuje mi stypendium stażowe?

  Tak, za okres usprawiedliwionej niezdolność do wykonywania zadań w związku koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 przysługuje stypendium stażowe w pełnej wysokości. W celu otrzymania stypendium za ten okres, uczestnik/uczestniczka musi złożyć oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, którego wzór znajduje się w załączniku: [WORD]

  Ww. oświadczenie wystarczy przesłać do Organizatora Projektu na adres mailowy: katalognowychmozliwosci@ekspert-szkolenia.pl a następnie oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura Projektu: ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno.

 2. Czy okres, w którym nie mam możliwości odbywania stażu w związku z tymczasowym zamknięciem zakładu pracy jest traktowany jako nieobecność usprawiedliwiona? I czy za ten okres przysługuje mi stypendium stażowe?

  Tak, za okres usprawiedliwionej niezdolności do wykonywania zadań w związku z zawieszeniem działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa się staż przysługuje stypendium stażowe w pełnej wysokości. W celu otrzymania stypendium za ten okres, uczestnik/uczestniczka musi złożyć oświadczenie o zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa, w którym odbywa staż, którego wzór znajduje się w załączniku: [WORD]

  Równocześnie, w przypadku zawieszenia działalności Pracodawca, u którego odbywa się staż również powinien złożyć do Organizator Projektu oświadczenie o braku możliwości realizacji stażu, którego wzór znajduje się w załączniku: [WORD]

  Ww. oświadczenia wystarczy przesłać do Organizatora Projektu na adres mailowy: katalognowychmozliwosci@ekspert-szkolenia.pl a następnie oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura Projektu: ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno.

 3. Czy okres, w którym nie mam możliwości odbywania stażu w związku przebywaniem na kwarantannie jest traktowany jako nieobecność usprawiedliwiona? I czy za ten okres przysługuje mi stypendium stażowe?

  Tak, za okres usprawiedliwionej niezdolności do wykonywania zadań w związku z przebywaniem na kwarantannie przysługuje stypendium stażowe w pełnej wysokości.

  W celu otrzymania stypendium za ten okres, uczestnik/uczestniczka musi złożyć oświadczenie o konieczności przebywania w miejscu zamieszkania ze względu na objęcie kwarantanną, którego wzór znajduje się w załączniku: [WORD]

  Równocześnie, w przypadku zawieszenia działalności Pracodawca, u którego odbywa się staż

  Ww. oświadczenie wystarczy przesłać do Organizatora Projektu na adres mailowy: katalognowychmozliwosci@ekspert-szkolenia.pl a następnie oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura Projektu: ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno.

 4. Czy staż może być realizowany w formie zdalnej (tzw. home-office)?

  Zgodnie z aktualnym stanowiskiem WUP w Katowicach, świadczenie stażu w formie telepracy jest możliwe tylko i wyłącznie w wyjątkowych, odpowiednio uzasadnionych przypadkach oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

  Ograniczenie w tym zakresie występuje ze względu na brak możliwości realizacji wsparcia zgodnie z zapisami „Standardu udzielania wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w województwie śląskim”.

 5. Czy wypłacają Państwo zapomogi?

  Uczestnikom projektu nie przysługą żadne zapomogi z tytułu udziału w projekcie. Ponadto nie ma żadnej możliwości zmiany charakteru form wsparcia na udzielanie wsparcia finansowego innego niż przewidziane w projekcie.

 6. Czy obejmuje mnie ubezpieczenie ZUS w trakcie przestoju pomiędzy szkoleniem a stażem? Czy jestem ubezpieczony/-a w ZUSie, pomimo że nie można zorganizować szkolenia/stażu?

  W trakcie przestoju form wsparcia w projekcie są Państwo objęci ubezpieczeniem zdrowotnym.

 7. Czy mogę podjąć jakiekolwiek zatrudnienie, jeśli w projekcie zostały zawieszone formy wsparcia (np. szkolenie nie zostało rozpoczęte lub po szkoleniu nie podjąłem/-am stażu)?

  W każdym momencie udziału w projekcie można podjąć zatrudnienie bez ponoszenia konsekwencji z powodu przerwania udziału w projekcie. Należy pamiętać, że nadrzędnym celem udziału w projekcie jest podjęcie zatrudnienia przez uczestników i mieć na uwadze, że podjęcie pracy oznacza zakończenie udziału w projekcie.

  W przypadku podjęcia zatrudnienia należy pamiętać o dostarczeniu do biura projektu kopii umowy o pracę / zaświadczenia od pracodawcy.

  Dodatkowo Organizator Projektu informuje, iż biorąc pod uwagę obecną sytuację w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-V-2, skutkującym zagrożeniem epidemiologicznym, istnieje możliwość podjęcia zatrudnienia przez uczestnika projektu w okresie zawieszenia realizacji poszczególnych form wsparcia realizowanych w ramach projektu. Na niniejsze odstępstwo od reguły wyraził w dniu 8 kwietnia 2020r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

 8. Czy może zabraknąć środków finansowych na realizacje szkoleń lub mogą zostać cofnięte projekty w związku z pandemią i kierowaniem środków UE na walkę z wirusem?

  Nie ma zagrożenia, że środki przeznaczone na realizację projektu zostaną przesunięte na działania związane z pandemią i walkę z rozprzestrzeniającym się wirusem.

 9. W jaki sposób możecie mi Państwo pomóc, jeśli zostałam zostałem bez środków do życia ?

  Należy zgłosić się do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej i uzyskać informacje o przysługujących świadczeniach.

 10. Czy należy mi się zasiłek, jeśli byłem/-am wcześniej na stażu?

  Okres odbywania stażu w ramach projektu nie wlicza się okresu wymaganego do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Po zakończeniu odbywania stażu uczestnikowi nie przysługuje również zasiłek chorobowy z ZUS.

 11. Czy konieczne jest wysyłanie oryginalnych list obecności? Czy też wystarczy przesłanie ich skanu?

  Celem bieżącego naliczania stypendiów stażowych bez zbędnej zwłoki, w okresie wprowadzonych ogólnokrajowych ograniczeń związanych z COVID-19 Organizator Projektu dopuszcza naliczanie stypendiów stażowych na podstawie przesłanych skanów list obecności pod następującymi warunkami (które muszą być spełnione łącznie):
  a) Listy obecności muszą być poprawnie wypełnione – tj. muszą posiadać komplet podpisów: uczestnika/-czki, opiekuna stażu i przedstawiciela pracodawcy,
  b) Oryginał listy obecności wraz z ewentualnymi wnioskami o dni wolne muszą być dostarczone do Organizatora Projektu do 7 dni kalendarzowych od dnia przesłania dokumentu w formie skanu.

  Adres mailowy, na który można przesyłać skan listy obecności to: katalognowychmozliwosci@ekspert-szkolenia.pl Oryginał należy przesłać pocztą na adres Biura Projektu: ul. Karola Darwina 17, 43-603 Jaworzno.

 12. Czy stypendium przysługuje za okres, w którym realizacja szkolenia pozostaje w zawieszeniu?

  Za czas przerwy w realizacji szkolenia nie przysługuje uczestnikom stypendium. Istnieje możliwość wypłaty stypendium za zrealizowaną do tej pory część szkolenia.

Data aktualizacji: 13.03.2020r. 

UWAGA!!! ZMIANA ORGANIZACJI PRACY BIURA PROJEKTU

W celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19 Biuro projektu „Katalog nowych możliwości” wprowadza nadzwyczajne środki bezpieczeństwa mające na celu minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. Tym samym od 16 marca br. wstrzymana zostaje bezpośrednia obsługa klientów biura (uczestników projektów, wykonawców usług jak i pracodawców realizujących staże). Z tym też dniem Biuro projektu przechodzi na system telepracy.

Wszystkie zainteresowane osoby będą mogły uzyskać niezbędne informacje wyłącznie drogą telefoniczną oraz mailową.

Powyższa procedura obowiązuje do odwołania, zależnie od rozwoju sytuacji w kraju.

Prosimy o kontakt na poniższe:

tel. 789 258 329

(mail projektowy) katalognowychmozliwosci@ekspert-szkolenia.pl


Data aktualizacji: 06.03.2020r. 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 06/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18

06 marca 2020r. Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 06/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego nabyte kwalifikacje po szkoleniu z zakresu „Pracownik biurowy oraz działu HR z elementami sprzedaży  dla uczestników projektu pt.KATALOG NOWYCH MOŻLIWOŚCI nr POWR.01.02.01-24-0192/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę  nr 06/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18 - (PDF)
 2. Załączniki do wypełnienia - (WORD)

Data aktualizacji: 03.02.2020r. 

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 05/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę  nr 05/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia „Pracownik rejestracji medycznej- obsługa pacjenta, marketing oraz sprzedaż usług”  wraz z egzaminem dla uczestników projektu pt. KATALOG NOWYCH MOŻLIWOŚCI nr POWR.01.02.01-24-0192/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę  nr 05/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18 - (PDF)
 2. Załączniki do wypełnienia - (WORD)

Data aktualizacji: 30.01.2020 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 04/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 04/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia „KURS KROJU I SZYCIA”  wraz z egzaminem dla uczestników projektu pt. KATALOG NOWYCH MOŻLIWOŚCI nr POWR.01.02.01-24-0192/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę  nr 04/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18 - (PDF)
 2. Załączniki do wypełnienia - (WORD)

Data aktualizacji: 27.01.2020 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 03/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 03/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG wraz z ręcznym cięciem tlenowym” wraz z egzaminem dla uczestników projektu pt. KATALOG NOWYCH MOŻLIWOŚCI nr POWR.01.02.01-24-0192/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę  nr 03/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18 - (PDF)
 2. Załączniki do wypełnienia - (WORD)

Data aktualizacji: 20.01.2020 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 02/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18

Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 02/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia „Pracownik rejestracji medycznej, obsługa pacjenta, marketing oraz sprzedaż usług” wraz z egzaminem dla uczestników projektu pt. KATALOG NOWYCH MOŻLIWOŚCI nr POWR.01.02.01-24-0192/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę  nr 02/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18 - (PDF)
 2. Załączniki do wypełnienia - (WORD)

Data aktualizacji: 13.01.2020 r.

Informacja o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18

13 stycznia 2020r. Informujemy o przeprowadzeniu zapytania o cenę nr 01/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18 dotyczącego wyboru Wykonawcy świadczącego usługę szkolenia „Pracownik rejestracji medycznej, obsługa pacjenta, marketing oraz sprzedaż usług” wraz z egzaminem dla uczestników projektu pt. KATALOG NOWYCH MOŻLIWOŚCI nr POWR.01.02.01-24-0192/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy; Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe; Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Prosimy o zgłaszanie swoich ofert. Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

 1. Zapytanie o cenę  nr 01/ZC/POWR.01.02.01-24-0192/18 - (PDF)
 2. Załączniki do wypełnienia - (WORD)

Mrozek Maciej EKSPERT


Adres biura: ul. Fordońska 353
85-766 Bydgoszcz
NIP: 554-187-55-86

biuro@ekspert-szkolenia.pl

©2023 Mrozek Maciej Ekspert. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez JoomShaper.

Search