„DROGA DO PRACY – program na rzecz zwiększenia poziomu zatrudnienia wśród nieaktywnych zawodowo mieszkańców województwa zachodniopomorskiego powyżej 29 roku życia”

Nr RPZP.06.05.00-32- K051/16

Projekt realizowany jest przez MROZEK MACIEJ "EKSPERT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnipomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Rynek Pracy, Działanie 06.05. Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. – 30.09.2018 r.

Obszar objęty wsparciem: województwo zachodniopomorskie.

Cel projektu

Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podniesienia kwalifikacji zawodowych wśród 120 osób fizycznych biernych zawodowo (72 kobiet i 48 mężczyzn) powyżej 29 roku życia, życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Grupa docelowa

120 osób fizycznych biernych zawodowo (72 kobiet i 48 mężczyzn), powyżej 29 roku życia, zamieszkujących (zgodnie z rozumieniem przepisów Kodesku Cywilnego) wyłącznie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie obszaru Specjalnej Strefy Włączenia województwa zachodniopomorskiego w tym należących do poniższych grup:

 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wsparcie w ramach Projektu będzie udzielane w następujących formach:

 1. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla 120 uczestników projektu (4 godziny na 1 osobę)
 2. Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego i psychologa dla 120 uczestników projektu (doradzca zawodowy i psycholog w łącznym wymiarze 8 godzin na 1 osobę)
 3. Pośrednictwo pracy dla 120 uczestników projektu
 4. Kursy zawodowe dla 120 uczestników projektu. (Rodzaj szkolenia zostanie określony w arkuszu IPD)
 5. Płatne staże zawodowe na okres 3 miesięcy dla 50 uczestników projektu
Uczestnikowi Projektu przysługuje:
 1. Pokrycie kosztów Indywidualnego Planu Działania, kompleksowego poradnictwa zawodowego i psychologicznego, pośrednictwa pracy, kursów zawodowych oraz staży w tym kosztów:
  • dojazdów,
  • materiałów szkoleniowych,
  • specjalistycznych badań lekarskich/psychotechnicznych,
  • jednego podejścia do egzaminu zewnętrznego i dokumentów poświadczających kwalifikacje,
  • ubezpieczenie NNW,
  • refundację kosztów opieki nad osobą zależną.
 2. Stypendium szkoleniowe  w wysokości 6,65 zł brutto za godzinę udziału w szkoleniu, tj. w kwocie nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie;
 3. Stypendium stażowe w kwocie 1850 zł/miesiąc wypłacanej w okresie odbywania stażu tj. przez okres 3 miesięcy

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie:

60 (36 kobiet, 24 mężczyzn),osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu, w tym 50 osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, (30 kobiet, 20 mężczyzn)

Projekt zakłada efektywność zatrudnieniową na poziomie co najmniej 35%.

Planowane produkty:

Wsparciem w programie objętych zostanie 120 osób (72 kobiet i 48 mężczyzn) biernych zawodowo, w tym:

 1. 20 osób z niepełnosprawnościami (12 kobiety, 8 mężczyzn),
 2. 120 osób niernych zawodowo (72 kobiet i 48 mężczyzn),
 3. 12 osób w wieku 50 lat i więcej (7 kobiet, 5 mężczyzn),
 4. 64 osób o niskich kwalifikacjach (39 kobiet, 26 mężczyz),
 5. 108 osób, które zakończyły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką (65 kobiet 43 mężczyzn,
 6. 11 osób w wieku 50 lat i więcej, które zakończyły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką (7 kobiet, 4 mężczyzn),
 7. 18 osób z niepełnosprawnościami, które zakończyły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką (11 kobiet, 7 mężczyzn),
 8. 59 osób o niskich kwalifikacjach, które zakończyły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką (35 kobiet, 24 mężczyzn),
 9. 120 osób objętych wsparciem w projekcie z gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich z obszaru Specjalnej Strefy Włączenia (72 kobiet i 48 mężczyzn),
 10. 50 osób, które zakończyły udział w praktykach zawodowych/stażach/subsydiowanym zatrudnieniu (30 kobiet, 20 mężczyzn).
Z indywidualnego poradnictwa zawodowego i psychologicznego, pośrednictwa pracy i kursów zawodowych skorzysta 120 osób (72 kobiet i 48 mężczyzn),
W stażach weźmie udział 50 osób.

Wartość projektu: 1 528 944,40 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 179 875,81 PLN
Dotacja celowa z budżetu krajowego: 89 937,91 PLN

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu

„DROGA DO PRACY – program na rzecz zwiększenia poziomu zatrudnienia wśród nieaktywnych zawodowo mieszkańców województwa zachodniopomorskiego powyżej 29 roku życia”
Nr RPZP.06.05.00-32- K051/16

Nabór będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych w biurze projektu.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

 1. jest osobą bierną zawodowo,
 2. w chwili przystąpienia do Projektu ma ukończone co najmniej 30 lat,
 3. zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) wyłącznie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie obszaru Specjalnej Strefy Włączenia województwa zachodniopomorskiego,
oraz należy do co najmniej jednej z następujących grup:
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające powyższe kryteria zapraszamy do wypełnienia formularz zgłoszeniowego on-line lub do kontaktu z pracownikiem Biura Projektu.

Z przyjemnościa odpowiemy na wszystkie pytania.

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

UDZIAŁ W KURSACH JEST BEZPŁATNY!

Procedura rekrutacji:

 1. Nabór rozpocznie się 01.01.2017 r. i będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników. Informacja o zawieszeniu naboru zostanie zamieszczona w Biurze Projektu oraz opublikowana na stronie internetowej Projektu. Zgłoszenia, które napłyną po zawieszeniu naboru będą przyjmowane a Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne i kryteria dostępu będą umieszczani na listach rezerwowych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych.
 3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu.
 4. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny i kompletny.
 5. Procedura rekrutacji obejmuje nastepujące etapy:
  1. złożenie podpisanego na każdej stronie przez Kandydata/Kandydatkę Formularza zgłoszeniowego z wymaganymi załącznikami (jeśli dotyczy),
  2. wypełnienie ankiety preferencji zawodowych,
  3. weryfikacja spełniania kryteriów formalnych, kryteriów kwalifikowalności,
  4. poinformowanie Kandydata/Kandydatki o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie (telefonicznie lub mailowo),
  5. podpisanie Umowy Uczestnictwa w Projekcie.
 6. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
  1. dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Projektu, przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu lub drogą elektroniczną w formie skanu dokumentów na adres e-mail: drogadopracy@ekspert-szkolenia.pl,
  2. w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną konieczne jest dostarczenie do Biura Projektu oryginałów przesłanych dokumentów najpóźniej do dnia podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie,
  3. kandydaci posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą wypełnić Formularz zgłoszeniowy telefonicznie za pośrednictwem pracownika Biura Projektu- na podstawie wywiadu telefonicznego. Wypełniony w ten sposób Formularz zgłoszeniowy wraz z wydrukowanym Regulaminem pracownika Biura Projektu prześle Kandydatowi do zatwierdzenia i podpisu. W wyznaczonym terminie Kandydat ma obowiązek odesłania podpisanego Formularza zgłoszeniowego (wraz z wymaganymi załącznikami- jeśli dotyczy) Brak wpływu wymienionych dokumentów do Biura Projektu w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z odrzuceniem kandydatury.
  4. załączniki do Formularza zgłoszeniowego obligatoryjnie dołączają osoby z niepełnosprawnościami (kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem.
  5. w przypadku stwierdzenia przez pracownika Biura Projektu braków formalnych w złożonych dokumentach zgłoszeniowych, Kandydat/ Kandydatka ma możliwość uzupełniania braków lub poprawy błędów w terminie 3dni roboczych od dnia przekazania informacji o konieczności uzupełnienia/poprawy przesłanej dokumentacji. Uzupełnienie możliwe jest jedynie w przypadku: niewypełnionego pola w formularzu, braku parafki lub podpisu, braku co najmniej jednej strony w formularzu, braku jednego lub wszystkich załączników. Poprawa błędów , może dotyczyć wyłącznie błędów pisarskich. W przypadku, gdy nie nastąpi prawidłowe uzupełnienie braków/błędów w wyznaczonym terminie , Formularz zgloszeniowy zostaje odrzucony.
  6. w celu potwierdzenia danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty.
 7. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie będzie decydowało:
  1. spełnienie kryteriów formalnych – czytelnie i kompletnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy, podpisany imieniem i nazwiskiem z wymaganymi załącznikami
  2. spełnienie kryteriów dostępu wymienionych w § 4. pkt 1,
  3. liczba punktów uzyskanych za kryteria dodatkowe, tj.:
   • osoby o niskich kwalifikacjach – 2 pkt.,
   • kobiety – 1 pkt.,
   • osoby z niepełnosprawnościami – 1 pkt.,
   • osoby z doświadczeniem zawodowym poniżej 1 roku – 1 pkt.
 8. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów oraz zostanie uwzględniona % struktura grupy docelowej. W przypadku takiej samej liczby punktów będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, spełniające kryteria dostępu i kryteria formalne, zostaną wpisane na listę rezerwową i będą kwalifikowane według ww. kryteriów w przypadku rezygnacji Uczestników Projektu lub braku zgody lekarza na wykonywanie zawodu.
 9. W przypadku wystąpienia zagrożenia nie osiągnięcia wskaźników ilościowych założonych w Projekcie opisanych w § 3 pkt 4 niniejszego regulaminu Projektodawca zastrzega, że w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby spełniające kryterium odnoszące się do wskaźników ilościowych.

Biuro projektu:
ul. Księcia Warcisława IV 60, Szczecinek 78-400

Dokumenty rekrutacyjne


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - (word)


 

Harmonogram udzielanego wsparcia - Szkolenie/Kurs „Magazynier-sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz uprawnieniami do prowadzenia wózka jezdniowego”

Harmonogram udzielanego wsparcia (word)

Data aktualizacji: 10.11.2017 r.


Harmonogram udzielanego wsparcia - Szkolenie/Kurs „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B”

Harmonogram udzielanego wsparcia (word)

Data aktualizacji: 29.10.2017 r.


Harmonogram udzielanego wsparcia - Szkolenie/Kurs „Pomocnik kucharza z dekoracją potraw”

Harmonogram udzielanego wsparcia (word)

Data aktualizacji: 24.11.2017 r.


Harmonogram udzielanego wsparcia - Szkolenie/Kurs „Operator Koparko - ładowarki”

Harmonogram udzielanego wsparcia (word)

Data aktualizacji: 05.10.2017 r.


Harmonogram udzielanego wsparcia - Szkolenie/Kurs „Księgowość z programami ECDL”

Harmonogram udzielanego wsparcia:

Data aktualizacji: 05.10.2017 r.


Harmonogram udzielanego wsparcia - Szkolenie/Kurs „Florysta – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”

Harmonogram udzielanego wsparcia (word)

Data aktualizacji: 29.10.2017 r.


Harmonogram udzielanego wsparcia - Szkolenie/Kurs „Asystent osoby starszej z elementami terapii zajęciowej”

Harmonogram udzielanego wsparcia:

Data aktualizacji: 11.12.2017 r.


Harmonogram udzielanego wsparcia - Doradztwo psychologiczne

Harmonogram udzielanego wsparcia (word)

Data aktualizacji: 21.12.2017 r.


Harmonogram udzielanego wsparcia - Indywidualne doradztwo zawodowe

Harmonogram udzielanego wsparcia (word)

Data aktualizacji: 04.12.2017 r.


Harmonogram udzielanego wsparcia

Harmonogram udzielanego wsparcia (word)

Data aktualizacji: 04.12.2017 r.

©2019 Mrozek Maciej Ekspert. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez JoomShaper.

Search