„AKADEMIA SPAWALNICTWA – program aktywizacji zawodowej osób młodych bez pracy”

 

Nr POWR.01.02.01-26- 0064/16

Projekt realizowany jest przez MROZEK MACIEJ "EKSPERT" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany na podstawie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r.

Obszar objęty wsparciem: województwo świętokrzyskie.

Cel projektu

Zwiekszenie możliwości zatrudnienia 72 (5 kobiet, 67 mężczyzn) osób biernych zawodowo lub bezrobotnych, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, w wieku 18-29 lat bez pracy (tzw. młodzież NEET), niezarejestrowanych w urządach pracy, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilngo) na terenie województwa świętokrzyskiego.

Grupa docelowa

72 (5 kobiet, 67 mężczyzn) osoby młode, bierne zawodowo lub bezrobotne w wieku 18-29 lat w tym:

 • pozostające bez pracy (berobotne lub bierne zawodowo),
 • nie zarejestrowane w urzędzie pracy,
 • w wieku 18-29 lat,
 • zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 • posiadające wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne (osoba o niskich kwalifikacjach),
 • nie uczące się i nie kształcące się,
 • zamieszkujące na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
W projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami, jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń i otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu spawacza.

Wsparcie

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Wsparcie w ramach Projektu będzie udzielane w następujących formach:

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 72 uczestników projektu (6 godz./1 os.)
 2. Pośrednictwo pracy dla 72 uczestników projektu (5 godzin na 1 osobę)
 3. Wsparcie szkoleniowe obejmujace 6 cykli ogólnych pozwalających na uzyskanie uprawnień:
  • Spawacza blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 (2gr. x 12 os.) + kurs podstawy rysunku technicznego CAD - 24h;
  • Spawacza blach spoinami czołowymi metodą MIG 135 (2gr. x 12 os.) + kurs podstawy rysunku technicznego CAD - 24h;
  • Spawacza nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych TIG (2gr. x 12 os.) + kurs podstawy rysunku technicznego CAD - 24h;
 4. Płatne staże zawodowe na okres 3 miesięcy dla 72 uczestników projektu
Uczestnikowi Projektu przysługuje:
 1. Stypendium szkoleniowe w wysokości 6,65 zł brutto za godzinę udziału w szkoleniu, tj. w kwocie nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie
 2. Stypendium stażowe w kwocie wynoszącej 1850,00 zł brutto/miesiąc wypłacanej w okresie odbywania stażu tj. przez okres 3 miesięcy

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie:
 1. Objęcie wsparciem indywidualnego doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy - 72os. (5K, 67M)
 2. Ukończenie szkolenia zawodowego i nabycie doświadczenie zawodowe oraz praktycznych umiejętnosći w formie stażu - 72os. (5K, 67M)
 3. Uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu – 72 os. (5K, 67M)
 4. Projekt zakłada efektywność zatrudnieniową:
  • osób nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup – 43%
  • osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej – 48 %
  • osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej – 17 %
  • osób długotrwale bezrobotnych, na poziomie co najmniej - 35 %

 

Planowane produkty:
 1. Objętych wsparciem w programie zostanie:
  • biernych zawodowo, nieuczestniączych w kształceniu lub szkoleniu - 65 os. (5K, 60M)
  • bezrobotnych ( łącznie z długotrwale bezrobotnymi) – 7 os. (7M)
  • długotrwale bezrobotnych – 6 os. (6M)
  • z niepełnosprawnościami – 4 os. (4M)
  • bezrobotnych niezarejetrowanych w ewidencji urzędów pracy – 7 os. (7M)
  • biernych zawodowo niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy - 65 os. (5K, 60M)
 2. Objętych indywidualnym doradztwem zawodowym z IPD zostanie:
  • biernych zawodowo lub bezrobotnych, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu -72 os. (67K, 5M)
 3. Objętych pośrednictwem pracy zostanie:
  • biernych zawodowo lub bezrobotnych, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, - 72 os. (5K, 67M)
 4. Objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych zostanie - 72 os. (5K ,67M)

Wartość projektu: 1 132 727,04 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 954 662,35 PLN
Dotacja celowa z budżetu krajowego: 121 428,34 PLN

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu

„AKADEMIA SPAWALNICTWA – program aktywizacji zawodowej osób młodych bez pracy”

Nabór będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych w biurze projektu.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

 1. jest osobą pozostającą bez pracy (bezrobotną lub bierną zawodowo),
 2. nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy,
 3. jest osobą w wieku 18-29 lat,
 4. jest zainteresowana z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 5. posiada wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne (osoba o niskich kwalifikacjach),
 6. nie uczy się i nie kształci się,
 7. zamieszkuje na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
W projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami, jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń i otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu (jeśli dotyczy).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające powyższe kryteria zapraszamy do wypełnienia formularz zgłoszeniowego on-line lub do kontaktu z pracownikiem Biura Projektu.

Z przyjemnościa odpowiemy na wszystkie pytania.

ZAPRASZAMY! REKRUTACJA TRWA!

UDZIAŁ W KURSACH JEST BEZPŁATNY!

Procedura rekrutacji:

 1. Nabór rozpocznie się 01.01.2017 r. i będzie trwał do dnia zakwalifikowania do udziału w Projekcie wymaganej liczby Uczestników. Informacja o zawieszeniu naboru zostanie zamieszczona w Biurze Projektu oraz opublikowana na stronie internetowej Projektu. Zgłoszenia, które napłyną po zawieszeniu naboru będą przyjmowane a Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne i kryteria dostępu będą umieszczani na listach rezerwowych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, akceptacja jego wszystkich postanowień oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych.
 3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu.
 4. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny i kompletny.
 5. Procedura rekrutacji obejmuje nastepujące etapy:
  1. złożenie podpisanego na każdej stronie przez Kandydata/Kandydatkę Formularza zgłoszeniowego z wymaganymi załącznikami oświadczeniami, zaświadczeniami(osób niepełnosprawnych jeśli dotyczy), wypełnienie ankiety preferencji zawodowych i umiejętności komputerowych,
  2. weryfikacja spełniania kryteriów formalnych, kryteriów kwalifikowalności, decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie wydana przez Koordynatora Projektu,
  3. weryfikacja potrzeb zawodowych z tematycznym obszarem wsparcia (spawacze) oraz umiejętności podstawowych posługiwania się komputeremutworzenie list Uczestników Projektu 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
  4. selekcja - utworzenie list Uczestników Projektu 7dni przed rozpoczęciem,
  5. poinformowanie Kandydata/Kandydatki o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie (telefonicznie lub mailowo) nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciemkursu,
  6. podpisanie Umowy szkoleniowej.
 6. Zasady przyjmowania zgłoszeń:
  1. dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście w Biurze Projektu, przesłać pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu lub drogą elektroniczną w formie skanu dokumentów na adres e-mail: biuro@ekspert-szkolenia.pl,
  2. w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną konieczne jest dostarczenie do Biura Projektu oryginałów przesłanych dokumentów najpóźniej do dnia podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie,
  3. kandydaci posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą wypełnić Formularz zgłoszeniowy telefonicznie za pośrednictwem pracownika Biura Projektu- na podstawie wywiadu telefonicznego. Wypełniony w ten sposób Formularz zgłoszeniowy wraz z wydrukowanym Regulaminem pracownika Biura Projektu prześle Kandydatowi do zatwierdzenia i podpisu. W wyznaczonym terminie Kandydat ma obowiązek odesłania podpisanego Formularza zgłoszeniowego (wraz z wymaganymi załącznikami- jeśli dotyczy) Brak wpływu wymienionych dokumentów do Biura Projektu w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z odrzuceniem kandydatury.
  4. załączniki do Formularza zgłoszeniowego obligatoryjnie dołączają osoby z niepełnosprawnościami (kserokopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem.
  5. w przypadku stwierdzenia przez pracownika Biura Projektu braków formalnych w złożonych dokumentach zgłoszeniowych, Kandydat/ Kandydatka ma możliwość uzupełniania braków lub poprawy błędów w terminie 3dni roboczych od dnia przekazania informacji o konieczności uzupełnienia/poprawy przesłanej dokumentacji. Uzupełnienie możliwe jest jedynie w przypadku: niewypełnionego pola w formularzu, braku parafki lub podpisu, braku co najmniej jednej strony w formularzu, braku jednego lub wszystkich załączników. Poprawa błędów , może dotyczyć wyłącznie błędów pisarskich. W przypadku, gdy nie nastąpi prawidłowe uzupełnienie braków/błędów w wyznaczonym terminie , Formularz zgloszeniowy zostaje odrzucony.
  6. w celu potwierdzenia danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym należy przedłożyć do wglądu dowód osobisty.
 7. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie będzie decydowało:
  1. spełnienie kryteriów formalnych – czytelnie i kompletnie wypełniony Formularz zgłoszeniowy, podpisany imieniem i nazwiskiem z wymaganymi załącznikami
  2. spełnienie kryteriów dostępu wymienionych w § 4. pkt 1,
  3. liczba punktów uzyskanych za kryteria dodatkowe, tj.:
   • osoby z niepełnosprawnościam – bezwarunkowe pierwszeństwo jeśli spełnią wymogi Ustaw i Rozporządzeń oraz otrzymają zgodę lekarza na wykonywanie zawodu - 30pkt,
   • kobiety – pierwszeństwo po osobach z niepełnosprawnościami – 13 pkt,
   • osoby z terenów wiejskich1 6 pkt,
   • osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym – 4 pkt.
 8. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów oraz zostanie uwzględniona % struktura grupy docelowej. W przypadku takiej samej liczby punktów będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, spełniające kryteria dostępu i kryteria formalne, zostaną wpisane na listę rezerwową i będą kwalifikowane według ww. kryteriów w przypadku rezygnacji Uczestników Projektu lub braku zgody lekarza na wykonywanie zawodu.
 9. W przypadku wystąpienia zagrożenia nie osiągnięcia wskaźników ilościowych założonych w Projekcie opisanych w § 3 pkt 4 niniejszego regulaminu Projektodawca zastrzega, że w pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby spełniające kryterium odnoszące się do wskaźników ilościowych.


1Osoba przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie.

Dokumenty rekrutacyjne


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - (word)


Umowa uczestnictwa - (pdf)

Załączniki:
 • Załączniki nr 1 - (pdf)
 • Załączniki nr 2 - (pdf)
 • Załączniki nr 3 - (pdf)

Data dodania: 06.10.2017 r.

Harmonogram udzielanego wsparcia za miesiąc Październik 2017 r.

Harmonogram udzielanego wsparcia (excel)

Data aktualizacji: 18.10.2017 r.

©2019 Mrozek Maciej Ekspert. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowane przez JoomShaper.

Search